SAFARI CODES: ITINERARY:
B.E.A E01 NINE DAYS - TURKANA TRUCK VIA CHALBI DESERT
B.E.A.E 02 TEN DAYS - TURKANA NAKURU TO SAMBURU VIA CHALBI.
B.E.A.E 03 ELEVEN DAYS - TURKANA -KOOBI FOR A SIBILOI.